Sulisław 24,
49-200 Grodków
studia@sulislaw.pl
biuro@bt-invest.com.pl
(77) 439 02 40
(22) 322 71 00


Program


dr hab. Krzysztof Safin

Sukcesja w firmach rodzinnych

Procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym nie da się ograniczyć do prostych czynności notarialno-sądowych. Rozpoznanie modelu biznesu, wartości i relacji właścicielskich oraz zintegrowanie ich z osobowością sukcesora i nową pozycją seniorów, wymaga wielu lat aktywnego zaangażowania wszystkich uczestników. Zrozumienie zróżnicowanego charakteru tego procesu, jego konsekwencji dla przyszłości biznesu i losów rodzin właścicielskich oraz uwarunkowań jego skutecznej realizacji to główny cel tego modułu Studiów. Zajęcia koncentrować się będą wokół następujących obszarów:

- wprowadzenia do problematyki firm rodzinnych i sukcesji,
- analiza procesu sukcesji jako najważniejszego etapu w życiu przedsiębiorstw rodzinnych,
- transfer jako istotny elementem procesu sukcesji,
- uwarunkowania procesu sukcesji,
- modele procesu sukcesji,
- podsumowaniem spotkań będą warsztaty sukcesyjne oparte na zespołowym poszukiwaniu rozwiązań dla zaprezentowanych przypadków oraz próba wypracowania zasad , tzw. konstytucji biznesu rodzinnego.

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Aplikacje systemów zarządzania

Autor koncepcji rozwoju sieci synaptycznych i ich wpływu na percepcję menedżera. Ważniejsze kierunki działania: sieci synaptyczne jako wzorcowy system zarządzania; opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu; model adaptacji „Inteligentnego systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie”; wykorzystanie systemów wieloagentowych i integratorów przepływu informacji w zarządzaniu informacją rynkową; model organizacji samouczącej się w wirtualnym środowisku zarządzania; prognoza rozwoju telepracy w dobie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego; metoda oceny efektywności procesów logistycznych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw; wykorzystanie Internetu Rzeczy oraz Wszechrzeczy w podejmowaniu decyzji indywidualnych i grupowych.

- informatyczne systemy wspomagania zarządzania,
- zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
- zarządzanie informacją i wiedzą,
- techniki i technologie wspomagania procesów gospodarczych,
- automatyka i robotyka procesów gospodarczych,
- wykorzystanie Internetu rzeczy w podejmowaniu decyzji.

prof. Krzysztof Maria Byrski

Zasady funkcjonowania świata wg starożytnej tradycji Indii

Słuchacze uzyskają wiedzę o tym, jaki – w myśl tradycyjnych koncepcji wypracowanych w ciągu wieków w Indiach – obowiązuje tam system wartości i skąd się wywodzi oraz jak w świetle tego systemu powinno wyglądać modelowe życie indywidualne człowieka aspirującego do osiągnięcia wyzwolenia (mokszy), zarówno w wyniku podejmowania wyzwań rzeczywistości doczesnej, jak i w wyniku życia ascetycznego. Tematyka zajęć i tematy poszczególnych wykładów:

- hinduizm słyszenia (śruti) i hinduizm widzenia (darśana),
- trzy przymioty rzeczywistości (traigunja) i trójsfera indyjskiej etyki (triwarga),
- zacność wieku (aśramadharma) i zacność stanu (warnadharma),
- trójsfera indyjskiej etyki (triwarga) a wyzwolenie (moksza).

Andrzej Jacaszek

Antropologia zarządzania relacjami człowieka z otoczeniem

- Cel istnienia przedsiębiorstwa i jego zmieniająca się natura. Od teorii R. Coase, poprzez M. Porter, do teorii D. Tapscot,
- Istota i sens planowania strategicznego w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Nowoczesne narzędzia planowania strategicznego,
- Warunki osiągania sukcesu biznesowego wg badania prof. Nitina Nohria. Co naprawdę działa w biznesie?
- Marketing relacyjny. Reguły i techniki obsługi klienta w gospodarce cyfrowej,
- Podejmowanie decyzji w warunkach dylematu wg badań prof. J. Badaracco,
- Definicja sukcesu życiowego managera wg badań,
- Przewodzenie „po cichu” – dylematy i praktyczne porady dla lidera na każdym szczeblu organizacji.


prof. Chandra M. Bhandari

Filozofia i praktyka jogi

Joga rozwija człowieka, poprawia jego ogólny stan fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Wszyscy ludzie mogą praktykować jogę bez względu na wiek i stopień sprawności fizycznej. Joga to przede wszystkim kompletny zestaw ćwiczeń wzmacniających ciało, pomagający w uzyskaniu i podtrzymaniu sprawności fizycznej. Stanowi doskonałą profilaktykę zdrowotną. Jedna złotówka wydana na profilaktykę to milion złotych zaoszczędzony na leczeniu. Joga to ruch, oddech i relaks. Jest to wyjątkowa metoda redukcji stresu, regeneracji i wzmocnienia zdrowia. Dzięki ruchowi dostajemy energię do działania, dzięki pasywnym pozycjom zyskujemy przestrzeń dla oddechu.

Praktyka jogi daje nam możliwość uspokojenia umysłu i doświadczenia stanu głębokiego relaksu. Joga uczy także wdrażania zdrowego stylu życia, dbałości o swoje zdrowie i uwalnia od szkodliwych nawyków i przyzwyczajeń.

ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

Judeochrześcijańskie drogi medytacji

Zajęcia mają odsłonić bogactwo technik medytacyjnych pomagających w owocnym czytaniu tekstów natchnionych. Koncentracja nad nimi przebiega w czterech etapach, które określają tradycyjne, łacińskie terminy: lectio – meditatio – oratio – contemplatio et actio. Przez słuchanie (lectio) dopuszczamy słowo do swojego serca będącego centrum myśli, pozwalamy, aby ono przeniknęło i poruszyło najgłębsze struny w naszym wnętrzu i weszło w dialog z naszymi najtajniejszymi myślami.

Medytacja polega na otwarciu się na przekazywaną prawdę, która często przerasta odbiorcę. Modlitwa – staje się odpowiedzią na tak pojawiające się w sercu światło. Kontemplacja i czyn sprawiają, że niezauważalnie dla otoczenia, w sanktuarium duszy coraz częściej zapada absolutne milczenie.

dr Chauhan Partap

Koncepcja ajurwedy

Ajurweda propaguje zasadę naturalnej równowagi i wewnętrznej harmonii z otaczającym nas środowiskiem. Życie zgodnie z odwiecznymi prawami natury zapewnia doskonałe zdrowie i spokój umysłu. To również eliminowanie przyczyn wszelkich chorób
i profilaktyka zdrowotna. Ajurweda to przede wszystkim unikalna nauka medyczna, gdzie nacisk kładzie się na detoksykację organizmu i przywracanie równowagi Tridosha. Tematy wybranych wykładów:

- zapobieganie chorobom jako podstawa rozwoju społecznego,
- zdrowa rodzina i społeczeństwo jako fundament rozwoju,
- ajurweda a zarządzanie zdrowiem,
- spokojny i jasny umysł podstawą zdrowia,
- profilaktyka zdrowia w perspektywie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Jan Szczegielniak

Fizjoterapia komplementarna

- pojęcia „inżynieria ruchu” i „mobilność” człowieka,
- medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna,
- wybrane metody wchodzące w zakres fizjoterapii komplementarnej,
- skutki i ogólne działanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
- podstawowe problemy kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii,
- interdyscyplinarność fizjoterapii. Związek fizjoterapii z naukami medycznymi, humanistycznymi i kultury fizycznej,
- historia powstawania najważniejszych metod fizjoterapeutycznych XIX i XX wieku,
- podstawowe pojęcia i definicje: rehabilitacja, rewalidacja oraz fizjoterapia,
- podstawowe cele i zadania fizjoterapii,
- rehabilitacja integracyjna – medyczna, społeczna, zawodowa, pedagogiczna,
- znaczenie fizjoterapii w procesie rehabilitacji.


dr hab. inż. Joachim Foltys

Współczesne koncepcje zarządzania firmami rodzinnymi

- współczesne koncepcje zarządzania firmą rodzinną – podejście holistyczne do zarządzania firmą rodzinną, (outsourcing, Lean management, sieciowanie, klastering, strategiczna karta wyników, zarządzanie zmianą),
- koncepcje współpracy firmy rodzinnej z przestrzenią wirtualną, (systemy e-commerce, „Cloud Computing”, „Big Data”, organizacja wirtualna, kompetencje pracownia do współpracy w organizacjach wirtualnych,
- „dobro” pracownika w firmie, (programy odpowiedzialności społecznej organizacji, zrównoważone podejście do zarządzania, idea „dobra” pracownika odzwierciedlona w systemach jego motywacji),
- podejście procesowe do zarządzania organizacjami, mapowanie procesów organizacji,
- EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana jako holistyczna koncepcja oceny kondycji organizacji,
- koncepcja budowania łańcucha wartości dla organizacji z wykorzystaniem koncepcji „Cloud Organization”, wartości, koncepcje sprzedaży, identyfikacja współczesnej struktury aktywów w oparciu o aktywa niematerialne.

Sebastian Kotow

Zaufanie w przedsiębiorstwie

Celem zajęć jest poznanie psychologicznych i ekonomicznych aspektów zarządzania zaufaniem i wykorzystanie ich do podniesienia skuteczności biznesowej. Podczas zajęć słuchacze poznają zintegrowany model zaufania (ZMZ), najważniejsze rodzaje zachowań budujących zaufanie w organizacji oraz modele budowania i rozwijania zaufania w zespole. Identyfikują swoje silne i słabe strony w zakresie wiarygodności i zaufania. Dowiadują się o najczęściej popełnianych błędach, przez które traci się zaufanie. Ćwiczą rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w obszarze zaufania. Uczą się procesu odbudowywania utraconego zaufania.

- prawdy i mity na temat zaufania,
- MyWay – zaufanie do siebie i budowanie wiarygodności,
- emoRAY Trust – badanie postaw i przekonań w kontekście zaufania,
- zintegrowany model zaufania – od idei do praktycznego zastosowania,
- zaufanie – wymiar ekonomiczny, emocjonalny i praktyczny,
- zaufanie interpersonalne, intraorganizacyjne i zaufanie do organizacji,
- neuronauka i implementacja kultury zaufania w organizacji,
- kognitywny i afektywny wymiar zaufania – zastosowanie w praktyce,
- ryzyko w zaufaniu i sposoby jego minimalizowania,
- substytuty i symbole zaufania w praktyce zarządzania zaufaniem,
- zaufanie i zaangażowanie – proces integracji w zarządzaniu zespołem,
- edelman Trust Barometr – światowe badania zaufania i studia przypadków,
- zachowania, przez które liderzy tracą zaufanie.

Piotr Mildner

Współczesny człowiek renesansu w globalnym świecie biznesu

Wykłady mają na celu budowę świadomości, że poza wykształceniem branżowym, współczesny manager musi nieustannie rozwijać i uzupełniać wiedzę dotyczącą różnic kulturowych, zasad etykiety, posługiwania się obcymi językami itp.

Przede wszystkim jednak studenci poznają znaczenie zaufania, czyli najważniejszego elementu sukcesu w wymiarze prywatnym i zawodowym.

dr inż. Jerzy Bar

Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnym w ich cyklu życia

Badania prowadzone na temat firm rodzinnych szacują ich liczebność na 65% wszystkich funkcjonujących firm w Polsce. Jest to ogromny potencjał. Właściciele firm rodzinnych zadają sobie pytania, czym tak naprawdę ich przedsiębiorstwa się wyróżniają, w czym tkwi siła firmy rodzinnej, co na nią wpływa, jak zdefiniować i sklasyfikować firmę rodzinną. I najważniejsze, gdzie są ich słabe i mocne strony.

- definicja pojęcia firmy rodzinnej,
- jednostka, Rodzina i Firma Rodzinna w cyklu życia,
- współczesne modele zarządzania firmą rodzinną,
- sukcesja w firmie rodzinnej,
- zbiór zasad funkcjonowania firm rodzinnych na rynku polskim.


adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

Moduł prawny

Podczas wykładów zagadnienia prawne zostaną zaprezentowane w sposób praktyczny umożliwiający zrozumienie istoty złożonych procedur legislacyjnych. Słuchacze zapoznają się również z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. To właśnie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania spornych kwestii w sposób szybki i skuteczny stanowi zasadniczy kierunek rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Świadomość w zakresie sądowych oraz alternatywnych możliwości rozwiązania sporu pozwala dobrać odpowiednią metodę. Celem zajęć jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości rozwiązywania spornych kwestii w sposób skuteczny i satysfakcjonujący. Tematyka wykładów umożliwi również nabycie fundamentalnej wiedzy w zakresie podstaw obowiązującego prawa spadkowego i rodzinnego. Przegląd regulacji prawnych w ujęciu teoretycznym pozwoli ustalić obszary mogące rodzić sytuacje konfliktowe oraz sposoby ich rozwiązania.

Krzysztof Majkowski

Media w biznesie

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie zagadnień dotyczących współpracy z mediami i zarządzania projektami eventowymi. Podczas zajęć słuchacze uzyskają wiedzę na temat efektywnego zarządzania Eventem jako bezpośredniego narzędzia dotarcia do klienta. Dowiedzą się dlaczego sponsoring i reklama poprzez event ma tak istotny wpływ na budowanie wzajemnych relacji. Zapoznają się w praktyce jak podchodzić do realizacji i produkcji eventu i jak nim zarządzać.

- charakterystyka branży medialnej,
- PR i sponsoring w projektach telewizyjnych. Bilboardy sponsorskie ich skuteczność w komunikacji produktu,
- warsztaty organizacji wydarzeń eventowych,
- zarządzanie projektami medialnymi,
- event marketing,
- event w strategii marki,
- event jako narzędzie sprzedaży,
- co wybrać — Reklama czy Sponsoring dla najskuteczniejszego dotarcia do klienta.

Jarosław Tokarczyk

Media społecznościowe

Codziennie każdy z nas przyswaja ponad 34 gigabajty informacji! To wszystko zasługa technologicznej rewolucji, której wszyscy jesteśmy uczestnikami. Technologie mobilne, media społecznościowe, relacje na żywo z każdego zakątka świata nie są czymś wyjątkowym i stały się nierozłącznym elementem naszej codzienności. Przed nowoczesnymi mediami stoi trudne zadanie przebicia się przez szum informacyjny i dotarcie do swojego odbiorcy. Dziś to nie czytelnicy podążają za mediami - to media szukają ich w wirtualnym świecie. Podczas zjazdów omówimy m.in. zagadnienia:

- jak wybrać media dla siebie i swojej firmy,
- jak wykorzystać media dla osiągnięcia sukcesu,
- strategia obecności w mediach,
- media społecznościowe,
- nowe trendy.

prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Innowacyjność

Innowacyjność i nowe technologie coraz częściej nam towarzyszą w życiu codziennym. Wykorzystując wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie w Chemnitz (Niemcy), zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia uniwersytetu z różnych dziedzin:

- historia techniki na świecie
- niemcy a innowacyjność
- unikalne nowe technologie