Sulisław 24,
49-200 Grodków
rezerwacja@sulislaw.pl
konferencja@sulislaw.pl
(77) 415 66 59
(77) 439 02 46


Program


Chandra M. Bhandari

Filozofia i Praktyka Jogi

Joga rozwija człowieka, poprawia jego ogólny stan fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Wszyscy ludzie mogą praktykować jogę bez względu na wiek i stopień sprawności fizycznej. Joga to przede wszystkim kompletny zestaw ćwiczeń wzmacniających ciało, pomagający w uzyskaniu i podtrzymaniu sprawności fizycznej. Stanowi doskonałą profilaktykę zdrowotną. Jedna złotówka wydana na profilaktykę to milion złotych zaoszczędzony na leczeniu.

Joga to ruch, oddech i relaks. Jest to wyjątkowa metoda redukcji stresu, regeneracji i wzmocnienia zdrowia. Dzięki ruchowi dostajemy energię do działania, dzięki pasywnym pozycjom zyskujemy przestrzeń dla oddechu.

Praktyka jogi daje nam możliwość uspokojenia umysłu i doświadczenia stanu głębokiego relaksu. Joga uczy także wdrażania zdrowego stylu życia, dbałości o swoje zdrowie i uwalnia
od szkodliwych nawyków i przyzwyczajeń.

ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

Judeo-chrześcijańskie drogi medytacji

Zajęcia mają odsłonić bogactwo technik medytacyjnych pomagających w owocnym czytaniu tekstów natchnionych. Koncentracja nad nimi przebiega w czterech etapach, które określają tradycyjne, łacińskie terminy: lectio – meditatio – oratio – contemplatio et actio. Przez słuchanie (lectio) dopuszczamy słowo do swojego serca będącego centrum myśli, pozwalamy, aby ono przeniknęło i poruszyło najgłębsze struny w naszym wnętrzu i weszło w dialog z naszymi najtajniejszymi myślami.

Medytacja polega na otwarciu się na przekazywaną prawdę, która często przerasta odbiorcę. Modlitwa – staje się odpowiedzią na tak pojawiające się w sercu światło. Kontemplacja i czyn sprawiają, że niezauważalnie dla otoczenia, w sanktuarium duszy coraz częściej zapada absolutne milczenie.

dr Chauhan Partap

Koncepcja ajurwedy

Ajurweda propaguje zasadę naturalnej równowagi i wewnętrznej harmonii z otaczającym nas środowiskiem. Życie zgodnie z odwiecznymi prawami natury zapewnia doskonałe zdrowie i spokój umysłu. To również eliminowanie przyczyn wszelkich chorób
i profilaktyka zdrowotna. Ajurweda, to przede wszystkim unikalna nauka medyczna, gdzie nacisk kładzie się na detoksykację organizmu i przywracanie równowagi Tridosha. Tematy wybranych wykładów:

1. Zapobieganie chorobom jako podstawa rozwoju społecznego.
2. Zdrowa rodzina i społeczeństwo jako fundament rozwoju;
3. Ajurweda a zarządzanie zdrowiem;
4. Spokojny i jasny umysł podstawą zdrowia;
5. Profilaktyka zdrowia w perspektywie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

prof. Jan Szczegielniak

Fizjoterapia komplementarna

1. Pojęcia „inżynieria ruchu” i „mobilność” człowieka;
2. Medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna;
3. Wybrane metody wchodzące w zakres fizjoterapii komplementarnej;
4. Skutki i ogólne działanie zabiegów fizjoterapeutycznych;
5. Podstawowe problemy kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii;
6. Interdyscyplinarność fizjoterapii. Związek fizjoterapii z naukami medycznymi, humanistycznymi i kultury fizycznej;
7. Historia powstawania najważniejszych metod fizjoterapeutycznych XIX i XX wieku;
8. Podstawowe pojęcia i definicje: rehabilitacja, rewalidacja oraz fizjoterapia;
9. Podstawowe cele i zadania fizjoterapii;
10. Rehabilitacja integracyjna- medyczna, społeczna, zawodowa, pedagogiczna;
11. Znaczenie fizjoterapii w procesie rehabilitacji.


ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

Chrześcijaństwo w dialogu z religiami

Celem zajęć jest przedstawienie chrześcijaństwa w dialogu z religiami pozachrześcijańskimi. Silnym impulsem do przyjęcia postawy dialogu wobec innych religii i podjęcia badań nad relacją chrześcijaństwa do religii pozachrześcijańskich były dla chrześcijan uchwały Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Dialog z innymi religiami ma służyć na pierwszym miejscu precyzyjniejszemu określeniu tożsamości chrześcijańskiej. Pozwala ustalić, co łączy chrześcijaństwo z innymi religiami, a co je od nich dzieli.

Pomaga lepiej rozumieć wyznawców innych religii. Potrzeba prowadzenia takiego dialogu staje się nagląca w dzisiejszym świecie, w którym idee religijne są wykorzystywane dla wzbudzania wrogości między ludźmi, prześladowania ludzi ze względów religijnych, czy wręcz prowadzenia wojen w imię religii. Dialog między wyznawcami różnych religii jest szansą na porozumienie i budowanie pokoju.

prof. dr hab. Krzysztof Malik

Zarządzanie rozwojem + Seminarium podyplomowe

Zarządzanie rozwojem stanowi teoremat naukowy obejmujący zarówno zarządzanie samorozwojem (self-actualization) jak i zarządzanie rozwojem organizacji (biznesowych oraz terytorialnych). Jest to nowe holistyczne i zrównoważone podejście do sterowania procesami rozwojowymi zapewniające akceptację przez wszystkich interesariuszy i – tym samym – trwałość osiągania celów rozwoju. Zarządzanie rozwojem koncentruje się na skuteczności osiągania ładu zintegrowanego i trwałości kapitału rozwoju. Zostaną zaprezentowane i zastosowane (case studies) wybrane narzędzia wspomagające skuteczność i efektywność zarządzania kapitałem rozwoju z uwzględnieniem analiz strategicznych i wskaźnikowych.

1. Ekonomia i zarządzanie rozwojem jako nowy holistyczny paradygmat naukowy;
2. Interdyscyplinarne ujęcie kategorii kapitału oraz istota kapitału rozwoju;
3. Skuteczność ładów (effectiveness) i efektywność (efficiency) inwestowania kapitału rozwoju: wymiar mikro-, mezo i makro-ekonomiczny;
4. Narzędzia wspomagające skuteczność i efektywność zarządzania kapitałem rozwoju: foresight – strategie – plany działań;
5. Elementy analiz wskaźnikowych w planowaniu, monitoringu i ewaluacji.

prof. Krzysztof Byrski

Zasady funkcjonowania świata wg starożytnej tradycji Indii

Słuchacze uzyskają wiedzę o tym, jaki – w myśl tradycyjnych koncepcji wypracowanych w ciągu wieków w Indiach – obowiązuje tam system wartości i skąd się wywodzi oraz jak w świetle tego systemu powinno wyglądać modelowe życie indywidualne człowieka aspirującego do osiągnięcia wyzwolenia (mokszy), zarówno w wyniku podejmowania wyzwań rzeczywistości doczesnej, jak i w wyniku życia ascetycznego.
Tematyka zajęć i tematy poszczególnych wykładów:

1. Hinduizm słyszenia (śruti) i hinduizm widzenia (darśana);
2. Trzy przymioty rzeczywistości (traigunja) i trójsfera indyjskiej etyki (triwarga);
3. Zacność wieku (aśramadharma) i zacność stanu (warnadharma);
4. Trójsfera indyjskiej etyki (triwarga) a wyzwolenie (moksza).

Andrzej Jacaszek

Antropologia zarządzania relacjami człowieka z otoczeniem

1. Cel istnienia przedsiębiorstwa i jego zmieniająca się natura. Od teorii R. Coase, poprzez M. Porter, do teorii D. Tapscot.
2. Istota i sens planowania strategicznego w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Nowoczesne narzędzia planowania strategicznego.
3. Warunki osiągania sukcesu biznesowego wg. badania prof. Nitina Nohria. Co naprawdę działa w biznesie?
4. Marketing relacyjny. Reguły i techniki obsługi klienta w gospodarce cyfrowej.
5. Podejmowanie decyzji w warunkach dylematu, wg. badań prof. J. Badaracco.
6. Definicja sukcesu życiowego menedżera wg. badań.
7. Przewodzenie „po cichu” – dylematy i praktyczne porady dla lidera na każdym szczeblu organizacji.


dr Małgorzata Adamska

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa oraz skuteczne działanie organizacji zależne jest głównie od umiejętnego wykorzystania znajdującego się w posiadaniu danego podmiotu kapitału intelektualnego. Rozumiany on musi być jako zbiór wartości niematerialnych i prawnych oraz kapitał ludzki, który jest nośnikiem wiedzy. To właśnie zasoby niematerialne decydują w sposób zasadniczy o wykorzystywaniu rzeczowych i finansowych zasobów organizacji, stawiając w kluczowym punkcie kompetencje i kwalifikacje zasobów ludzkich.

Tematyka zajęć ma na celu przybliżenie koncepcji kapitału intelektualnego nowoczesnych organizacji, poczynając od ewolucji zagadnienia gospodarki opartej na wiedzy (ang.knowledge-based economy), poprzez podstawowe pojęcia w obrębie kapitału intelektualnego, charakterystykę jego struktury, po metody pomiarów kapitału intelektualnego w organizacjach. Zajęcia będą realizowane w formie wykładu połączonego z dyskusją oraz ćwiczeń warsztatowych.

prof. dr hab. Mariusz Zieliński

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Tematyka zajęć ma na celu określenie bieżącej sytuacji na rynku pracy w Polsce i jej zmian w perspektywie kilku najbliższych lat oraz znaczenia i sposobów podnoszenia wartości kapitału ludzkiego, którym dysponuje przedsiębiorstwo.

Jeśli chodzi o wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego, będzie ono rozpatrywane z perspektywy jego pozyskiwania na rynku zewnętrznym oraz utrzymania i rozwoju wewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowym elementem zajęć jest wskazanie potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego.

Zajęcia będą realizowane w formie wykładu i ćwiczeń opartych na przeglądzie podstawowych założeń procedur personalnych.

Piyush Mittal

Mindfulness

Mindfulness jest tłumaczone jako „uważność” lub jako „uważna obecność, mindfulness „to stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej”.
Podczas zajęć omówimy zagadnienia:

1. Podstawowa wiedza na temat treningu uważności w odniesieniu do procesów poznawczych.;
2. Podstawowa wiedza dotycząca procesów świadomościowych;
3. Stany świadomości oraz podstawowe strategie ćwiczeń koncentracji umysłu;
4. Koncentracja i medytacja w badaniach naukowych;
5. Ćwiczenia koncentracji i medytacji stosowane w jodze indyjskiej;
6. Ćwiczenia koncentracyjno-medytacyjne oparte na utrzymywaniu uważności umysłu.

dr inż. Jerzy Bar

Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi w ich cyklu życia

Badania prowadzone na temat firm rodzinnych szacują ich liczebność na 65% wszystkich funkcjonujących firm w Polsce. Jest to ogromny potencjał. Właściciele firm rodzinnych zadają sobie pytania, czym tak naprawdę ich przedsiębiorstwa się wyróżniają, w czym tkwi siła firmy rodzinnej, co na nią wpływa, jak zdefiniować i sklasyfikować firmę rodzinną. I najważniejsze, gdzie są ich słabe i mocne strony.

1. Definicja pojęcia firmy rodzinnej;
2. Jednostka, Rodzina i Firma Rodzinna w cyklu życia;
3. Współczesne modele zarządzania firmą rodzinną;
4. Sukcesja w firmie rodzinnej;
5. Zbiór zasad funkcjonowania firm rodzinnych na rynku polskim.


Dhananji Nanayakkara

Dieta ajurwedyjska

W czasie sesji zostaną omówione kwestie diety ajurwedyjskiej w kontekście dziennego zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze. Studenci dowiedzą się jak pozyskać energię z żywności, wody i powietrza. Ajurwedyjska apteczka domowa to wiadomości z zakresu przygotowania mieszanek ziołowych zarówno w zakresie profilaktyki zdrowotnej jak i na wypadek konieczności leczenia chorób. Tematy wybranych wykładów:

1. Odpowiednia dieta i sposób odżywiania dostosowany do indywidualnych potrzeb człowieka jako kluczowy czynnik zdrowia;
2. Regeneracja organizmu poprzez praktyki ajurwedyjskie;
3. Zalety terapii oczyszczających organizm z toksyn zarówno chemicznych jak i emocjonalnych.

Kushan Pathirana

Dravyaguna Sastra (ajurwedyjska farmakologia) / Ajurwedyjska apteczka domowa

Czas trwania: 5h

1. Wprowadzenie do Dravyaguna Sastra (właściwości substancji i smaku);
2. Wyjaśnienie siódmego składnika dravya;
3. Wprowadzenie do identyfikacji różnych urządzeń i części;
4. Metody przygotowania ziół.

Chandra M. Bhandari

Poziomy świadomości

Podczas zajęć omówimy powiązania umysłu z ciałem fizycznym. Pokażemy, w jaki sposób poziom świadomości człowieka wpływa na postrzeganie świata, zachowanie i życiowe wybory. Omówimy także sposoby kierowania się tkwiącą w nas MOCĄ
w rozwiązywaniu problemów. Odpowiemy na pytania, dlaczego w konkretnej sytuacji zachowujemy się w ten, a nie inny sposób.

prof. Lothar Kroll

Innowacyjność

Innowacyjność i nowe technologie coraz częściej nam towarzyszą w życiu codziennym. Wykorzystując wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie w Chemnitz (Niemcy), zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia uniwersytetu z różnych dziedzin:
- Historia techniki na świecie
- Niemcy a innowacyjność
- Unikalne nowe technologie