Sulisław 24,
49-200 Grodków
Formularz kontaktowy
(77) 439 02 40
(22) 322 71 00


Program


prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin

Sukcesja w firmach rodzinnych

Procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym nie da się ograniczyć do prostych czynności notarialno-sądowych. Rozpoznanie modelu biznesu, wartości i relacji właścicielskich oraz zintegrowanie ich z osobowością sukcesora i nową pozycją seniorów, wymaga wielu lat aktywnego zaangażowania wszystkich uczestników. Zrozumienie zróżnicowanego charakteru tego procesu, jego konsekwencji dla przyszłości biznesu i losów rodzin właścicielskich oraz uwarunkowań jego skutecznej realizacji to główny cel tego modułu Studiów. Zajęcia koncentrować się będą wokół następujących obszarów:

- wprowadzenia do problematyki firm rodzinnych i sukcesji,
- analiza procesu sukcesji jako najważniejszego etapu w życiu przedsiębiorstw rodzinnych,
- transfer jako istotny elementem procesu sukcesji,
- uwarunkowania procesu sukcesji,
- modele procesu sukcesji,
- podsumowaniem spotkań będą warsztaty sukcesyjne oparte na zespołowym poszukiwaniu rozwiązań dla zaprezentowanych przypadków oraz próba wypracowania zasad, tzw. konstytucji biznesu rodzinnego.

prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

Aplikacje systemów zarządzania

Autor koncepcji rozwoju sieci synaptycznych i ich wpływu na percepcję menedżera. Ważniejsze kierunki działania: sieci synaptyczne jako wzorcowy system zarządzania; opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu; model adaptacji „Inteligentnego systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie”; wykorzystanie systemów wieloagentowych i integratorów przepływu informacji w zarządzaniu informacją rynkową; model organizacji samouczącej się w wirtualnym środowisku zarządzania; prognoza rozwoju telepracy w dobie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego; metoda oceny efektywności procesów logistycznych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw; wykorzystanie Internetu Rzeczy oraz Wszechrzeczy w podejmowaniu decyzji indywidualnych i grupowych.

- Informatyczne systemy wspomagania zarządzania.
- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
- Zarządzanie informacją i wiedzą.
- Techniki i technologie wspomagania procesów gospodarczych.
- Automatyka i robotyka procesów gospodarczych.
- Wykorzystanie Internetu rzeczy w podejmowaniu decyzji.

prof. zw. dr hab. Krzysztof Maria Byrski

Zasady funkcjonowania świata wg starożytnej tradycji Indii

Słuchacze uzyskają wiedzę o tym, jaki – w myśl tradycyjnych koncepcji wypracowanych w ciągu wieków w Indiach – obowiązuje tam system wartości i skąd się wywodzi oraz jak w świetle tego systemu powinno wyglądać modelowe życie indywidualne człowieka aspirującego do osiągnięcia wyzwolenia (mokszy), zarówno w wyniku podejmowania wyzwań rzeczywistości doczesnej, jak i w wyniku życia ascetycznego.

Tematyka zajęć i tematy poszczególnych wykładów:

- hinduizm słyszenia (śruti) i hinduizm widzenia (darśana),
- trzy przymioty rzeczywistości (traigunja) i trójsfera indyjskiej etyki (triwarga),
- zacność wieku (aśramadharma) i zacność stanu (warnadharma),
- trójsfera indyjskiej etyki (triwarga) a wyzwolenie (moksza).

mgr Andrzej Jacaszek

Antropologia zarządzania relacjami człowieka z otoczeniem

- Cel istnienia przedsiębiorstwa i jego zmieniająca się natura. Od teorii R. Coase, poprzez M. Porter, do teorii D. Tapscot.
- Istota i sens planowania strategicznego w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Nowoczesne narzędzia planowania strategicznego.
- Warunki osiągania sukcesu biznesowego wg badania prof. Nitina Nohria. Co naprawdę działa w biznesie?
- Marketing relacyjny. Reguły i techniki obsługi klienta w gospodarce cyfrowej.
- Podejmowanie decyzji w warunkach dylematu wg badań prof. J. Badaracco.
- Definicja sukcesu życiowego managera wg badań.
- Przewodzenie „po cichu” – dylematy i praktyczne porady dla lidera na każdym szczeblu organizacji.


prof. Chandra M. Bhandari

Filozofia i praktyka jogi

Joga rozwija człowieka, poprawia jego ogólny stan fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Wszyscy ludzie mogą praktykować jogę bez względu na wiek i stopień sprawności fizycznej. Joga to przede wszystkim kompletny zestaw ćwiczeń wzmacniających ciało, pomagający w uzyskaniu i podtrzymaniu sprawności fizycznej. Stanowi doskonałą profilaktykę zdrowotną. Jedna złotówka wydana na profilaktykę to milion złotych zaoszczędzony na leczeniu.

Joga to ruch, oddech i relaks. Jest to wyjątkowa metoda redukcji stresu, regeneracji i wzmocnienia zdrowia. Dzięki ruchowi dostajemy energię do działania, dzięki pasywnym pozycjom zyskujemy przestrzeń dla oddechu.

Praktyka jogi daje nam możliwość uspokojenia umysłu i doświadczenia stanu głębokiego relaksu. Joga uczy także wdrażania zdrowego stylu życia, dbałości o swoje zdrowie i uwalnia od szkodliwych nawyków i przyzwyczajeń.

ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

Judeochrześcijańskie drogi medytacji

Zajęcia mają odsłonić bogactwo technik medytacyjnych pomagających w owocnym czytaniu tekstów natchnionych. Koncentracja nad nimi przebiega w czterech etapach, które określają tradycyjne, łacińskie terminy: lectio – meditatio – oratio – contemplatio et actio. Przez słuchanie (lectio) dopuszczamy słowo do swojego serca będącego centrum myśli, pozwalamy, aby ono przeniknęło i poruszyło najgłębsze struny w naszym wnętrzu i weszło w dialog z naszymi najtajniejszymi myślami.

Medytacja polega na otwarciu się na przekazywaną prawdę, która często przerasta odbiorcę. Modlitwa – staje się odpowiedzią na tak pojawiające się w sercu światło. Kontemplacja i czyn sprawiają, że niezauważalnie dla otoczenia, w sanktuarium duszy coraz częściej zapada absolutne milczenie.

dr Chauhan Partap

Koncepcja ajurwedy

Ajurweda propaguje zasadę naturalnej równowagi i wewnętrznej harmonii z otaczającym nas środowiskiem. Życie zgodnie z odwiecznymi prawami natury zapewnia doskonałe zdrowie i spokój umysłu. To również eliminowanie przyczyn wszelkich chorób
i profilaktyka zdrowotna. Ajurweda to przede wszystkim unikalna nauka medyczna, gdzie nacisk kładzie się na detoksykację organizmu i przywracanie równowagi Tridosha. Tematy wybranych wykładów:

- zapobieganie chorobom jako podstawa rozwoju społecznego,
- zdrowa rodzina i społeczeństwo jako fundament rozwoju,
- ajurweda a zarządzanie zdrowiem,
- spokojny i jasny umysł podstawą zdrowia,
- profilaktyka zdrowia w perspektywie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak

Fizjoterapia komplementarna

- Pojęcia „inżynieria ruchu” i „mobilność” człowieka.
- Medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna.
- Wybrane metody wchodzące w zakres fizjoterapii komplementarnej.
- Skutki i ogólne działanie zabiegów fizjoterapeutycznych.
- Podstawowe problemy kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii.
- Interdyscyplinarność fizjoterapii. Związek fizjoterapii z naukami medycznymi, humanistycznymi i kultury fizycznej.
- Historia powstawania najważniejszych metod fizjoterapeutycznych XIX i XX wieku.
- Podstawowe pojęcia i definicje: rehabilitacja, rewalidacja oraz fizjoterapia.
- Podstawowe cele i zadania fizjoterapii.
- Rehabilitacja integracyjna – medyczna, społeczna, zawodowa, pedagogiczna.
- Znaczenie fizjoterapii w procesie rehabilitacji.


prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys

Współczesne koncepcje zarządzania firmami rodzinnymi

- Współczesne koncepcje zarządzania firmą rodzinną – podejście holistyczne do zarządzania firmą rodzinną, (outsourcing, Lean management, sieciowanie, klastering, strategiczna karta wyników, zarządzanie zmianą).
- Koncepcje współpracy firmy rodzinnej z przestrzenią wirtualną, (systemy e-commerce, „Cloud Computing”, „Big Data”, organizacja wirtualna, kompetencje pracownia do współpracy w organizacjach wirtualnych.
- „Dobro” pracownika w firmie, (programy odpowiedzialności społecznej organizacji, zrównoważone podejście do zarządzania, idea „dobra” pracownika odzwierciedlona w systemach jego motywacji).
- Podejście procesowe do zarządzania organizacjami, mapowanie procesów organizacji.
- EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana jako holistyczna koncepcja oceny kondycji organizacji.
- Koncepcja budowania łańcucha wartości dla organizacji z wykorzystaniem koncepcji „Cloud Organization”, wartości, koncepcje sprzedaży, identyfikacja współczesnej struktury aktywów w oparciu o aktywa niematerialne.

mgr Sebastian Kotow

Zaufanie w przedsiębiorstwie

Celem zajęć jest poznanie psychologicznych i ekonomicznych aspektów zarządzania zaufaniem i wykorzystanie ich do podniesienia skuteczności biznesowej. Podczas zajęć słuchacze poznają zintegrowany model zaufania (ZMZ), najważniejsze rodzaje zachowań budujących zaufanie w organizacji oraz modele budowania i rozwijania zaufania w zespole. Identyfikują swoje silne i słabe strony w zakresie wiarygodności i zaufania. Dowiadują się o najczęściej popełnianych błędach, przez które traci się zaufanie. Ćwiczą rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w obszarze zaufania. Uczą się procesu odbudowywania utraconego zaufania.

- Prawdy i mity na temat zaufania.
- MyWay – zaufanie do siebie i budowanie wiarygodności.
- emoRAY Trust – badanie postaw i przekonań w kontekście zaufania.
- Zintegrowany model zaufania – od idei do praktycznego zastosowania.
- Zaufanie – wymiar ekonomiczny, emocjonalny i praktyczny.
- Zaufanie interpersonalne, intraorganizacyjne i zaufanie do organizacji.
- Neuronauka i implementacja kultury zaufania w organizacji.
- Kognitywny i afektywny wymiar zaufania – zastosowanie w praktyce.
- Ryzyko w zaufaniu i sposoby jego minimalizowania.
- Substytuty i symbole zaufania w praktyce zarządzania zaufaniem.
- Zaufanie i zaangażowanie – proces integracji w zarządzaniu zespołem.
- Edelman Trust Barometr – światowe badania zaufania i studia przypadków.
- Zachowania, przez które liderzy tracą zaufanie.

mgr inż. Piotr Mildner

Współczesny człowiek renesansu w globalnym świecie biznesu

Wykłady mają na celu budowę świadomości, że poza wykształceniem branżowym, współczesny manager musi nieustannie rozwijać i uzupełniać wiedzę dotyczącą różnic kulturowych, zasad etykiety, posługiwania się obcymi językami itp.

Przede wszystkim jednak studenci poznają znaczenie zaufania, czyli najważniejszego elementu sukcesu w wymiarze prywatnym i zawodowym.

dr inż. Jerzy Bar

Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnym w ich cyklu życia

Badania prowadzone na temat firm rodzinnych szacują ich liczebność na 65% wszystkich funkcjonujących firm w Polsce. Jest to ogromny potencjał. Właściciele firm rodzinnych zadają sobie pytania, czym tak naprawdę ich przedsiębiorstwa się wyróżniają, w czym tkwi siła firmy rodzinnej, co na nią wpływa, jak zdefiniować i sklasyfikować firmę rodzinną. I najważniejsze, gdzie są ich słabe i mocne strony.

- Definicja pojęcia firmy rodzinnej.
- Jednostka, Rodzina i Firma Rodzinna w cyklu życia.
- Współczesne modele zarządzania firmą rodzinną.
- Sukcesja w firmie rodzinnej.
- Zbiór zasad funkcjonowania firm rodzinnych na rynku polskim.


mgr Aneta Gibek -Wiśniewska

Moduł prawny

Podczas wykładów zagadnienia prawne zostaną zaprezentowane w sposób praktyczny umożliwiający zrozumienie istoty złożonych procedur legislacyjnych. Słuchacze zapoznają się również z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. To właśnie umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania spornych kwestii w sposób szybki i skuteczny stanowi zasadniczy kierunek rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Świadomość w zakresie sądowych oraz alternatywnych możliwości rozwiązania sporu pozwala dobrać odpowiednią metodę. Celem zajęć jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości rozwiązywania spornych kwestii w sposób skuteczny i satysfakcjonujący. Tematyka wykładów umożliwi również nabycie fundamentalnej wiedzy w zakresie podstaw obowiązującego prawa spadkowego i rodzinnego. Przegląd regulacji prawnych w ujęciu teoretycznym pozwoli ustalić obszary mogące rodzić sytuacje konfliktowe oraz sposoby ich rozwiązania.

mgr inż. Krzysztof Majkowski

Media w biznesie

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie zagadnień dotyczących współpracy z mediami i zarządzania projektami eventowymi. Podczas zajęć słuchacze uzyskają wiedzę na temat efektywnego zarządzania Eventem jako bezpośredniego narzędzia dotarcia do klienta. Dowiedzą się dlaczego sponsoring i reklama poprzez event ma tak istotny wpływ na budowanie wzajemnych relacji. Zapoznają się w praktyce jak podchodzić do realizacji i produkcji eventu i jak nim zarządzać.

- Charakterystyka branży medialnej.
- PR i sponsoring w projektach telewizyjnych. Bilboardy sponsorskie ich skuteczność w komunikacji produktu.,
- Warsztaty organizacji wydarzeń eventowych.
- Zarządzanie projektami medialnymi.
- Event marketin.
- Event w strategii marki.
- Event jako narzędzie sprzedaży.
- Co wybrać — Reklama czy Sponsoring dla najskuteczniejszego dotarcia do klienta.

mgr Jarosław Tokarczyk

Media

Codziennie każdy z nas przyswaja ponad 34 gigabajty informacji! To wszystko zasługa technologicznej rewolucji, której wszyscy jesteśmy uczestnikami. Technologie mobilne, media społecznościowe, relacje na żywo z każdego zakątka świata nie są czymś wyjątkowym i stały się nierozłącznym elementem naszej codzienności. Przed nowoczesnymi mediami stoi trudne zadanie przebicia się przez szum informacyjny i dotarcie do swojego odbiorcy. Dziś to nie czytelnicy podążają za mediami - to media szukają ich w wirtualnym świecie. Podczas zjazdów omówimy m.in. zagadnienia:

- jak wybrać media dla siebie i swojej firmy,
- jak wykorzystać media dla osiągnięcia sukcesu,
- strategia obecności w mediach,
- media społecznościowe,
- nowe trendy.

prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

Innowacyjność

Innowacyjność i nowe technologie coraz częściej nam towarzyszą w życiu codziennym. Wykorzystując wyniki badań prowadzonych na Uniwersytecie w Chemnitz (Niemcy), zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia uniwersytetu z różnych dziedzin:

- historia techniki na świecie,
- niemcy a innowacyjność,
- unikalne nowe technologie.